top of page
  • eladyaron7

ממשיכים במאבק - מוזיאון רמת גן איננו מעל לחוק

בעקבות ההודעה שמוזיאון ר"ג דוחה את התערוכה כי אמנים לא מסכימים להשתתף, נזכיר שמאז תערוכת המוסד המוזיאון פועל ללא אוצר ראשי ובאופן לא תקין לפי חוק המוזיאונים. מצד שני, המקרה מדגיש את החשיבות הגדולה שאמניות.ים ואוצרות.ים לוקחים במאבק.

בהקשר זה, אנו באיגוד האוצרות והאוצרים מצפים לתגובת מועצת המוזיאונים כדלהלן:

א. לזמן את מוזיאון רמת גן לאמנות לדיון דחוף, לשם בחינת אופן עמידתו בהוראות לפי חוק המוזיאונים, ובסטנדרטים להכרה בו כמוזיאון מוכר. על מועצת המוזיאונים להבהיר כי סמכויותיה בנושא שלובות במחוייבותה הציבורית להבטיח את הפעילות של מוזיאונים מוכרים על פי סטנדרטים אלה. ולכן, אם מועצת המוזיאונים תשתכנע ש"מוזיאון רמת גן" אינו עומד בסטנדרטים ואינו מתכוון לפעול על פיהם באופן מיידי, יהיה עליה להמליץ לשר התרבות על הקפאת ההכרה במוזיאון עד לתיקון הליקויים שהתגלו במקום.

ב. אנו מצפים שמועצת המוזיאונים תביע בפומבי את עמדתה החד משמעית לפיה חופש הפעולה של הדרג המקצועי במוזיאונים המוכרים, בראשות האוצר.ת, וכן תנאים להבטחת חופש ביטוי לאמניות ואמנים המציגים במוזיאון, כפוף לשיקולי האוצ ר.ת -הם תנאי סף להכרה במוזיאון כמוזיאון מוכר ולהמשך ההכרה בו.


שיחה אצל גואל פינטו בכאן תרבות עם עו"ד רועי ברזילי - סגן ראש העיר ויו"ר המוזיאון והחוקר והאוצר אבי לובין


ומזכירים את המכתב ששלחנו למועצת המוזיאונים בראשון למאי, אותו ניתן לקרוא כאן

Comments


bottom of page